Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

หน้าหลัก

กระทู้

กระทู้/บทความ

อะคาเดมี่

ค้นหาอะคาเดมี่

ไทม์ไลน์

ไทม์ไลน์สมาชิก

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62   “นอกเหนือจากเรื่องวัยรุ่นมีหน้าที่ปีกกล้าขาแข็ง ไปไกลๆจากพ่อแม่และไม่เช

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60   “เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนา

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57 “เพราะเด็กแต่ละคนลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเร็วช้าต่างๆกัน. เด็กแต่ละค

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56 “การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55“ มีงานทดลองที่สาธิตให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของตนเองของเด็กๆ และการลดลงของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53“ ถัดจากปลายนิ้วมือ พัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางของร่างกายออกไปอีก ในที่สุด

ตั้งกระทู้ใหม่