รับสมัครแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2020

ถึง

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2020

รายละเอียด

รับสมัครแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2020 วันที่ 28  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563

ณ ชั้น B, G, 1, 4 ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา

การแข่งขันแบ่งเป็น 11 ประเภท

  • ประเภท Fight FiveTeam
   • ระดับฝีมือ 1-4 ดั้งหรือคิวบุคคลทั่วไป แข่งขัน 3 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
   • แข่งเป็นทีม 5คน โดยมีระดับฝีมือรวมกันไม่เกิน 5 ดั้งเปลี่ยนมือได้ทุกรอบ ก่อนลงสนาม 10 นาที
  • ประเภท Fourth Dan
   • ระดับฝีมือ4ดั้งบุคคลทั่วไปต้องมี GAT Point ไม่ถึง 1500 แข่งขัน 4 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Low Dan
   • ระดับฝีมือ 1-3 ดั้ง บุคคลทั่วไป แข่งขัน 4 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท One Dan (2 สาย)
   • ระดับฝีมือ 1 ดั้ง บุคคลทั่วไป แข่งขัน 4 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท High Kyu
   • ระดับฝีมือ 1-3 คิว บุคคลทั่วไป แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 40 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Middle Kyu
   • ระดับฝีมือ 4-6 คิว บุคคลทั่วไปแข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 40 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Low Kyu
   • ระดับฝีมือ 7-8 คิว เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แข่งขัน 6 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Pre-Low Kyu (2 สาย)
   • ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แข่งขัน 6 รอบ
   • ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 9 ปี (พ.ศ. 2554)
   • เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขันให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี (พ.ศ. 2551)
   • เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
  • ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ. 2545)
   • เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แข่งขัน 5 รอบ
   • ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

 

รางวัลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 20 20

 

 1. ประเภท Fight Five Team
  1. รางวัลชนะเลิศ             ถ้วยรางวัล   จำนวน 5 ใบ      เงินรางวัล 10,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1                                      เงินรางวัล 4,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2                                      เงินรางวัล 4,000 บาท
 1. ประเภท FourthDAN
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 5,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 2,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 2,000 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 2. ประเภท LowDAN
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 4,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,500 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 1. ประเภท One DAN
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 3,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 1. ประเภท High Kyu
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 2,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 800 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 800 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 1. ประเภท Middle Kyu
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ  เงินรางวัล 500 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 2. ประเภท Low Kyu
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 1,000 บาท
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ   เงินรางวัล 500 บาท
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ  เงินรางวัล 500 บาท
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 1. ประเภท Pre-Low Kyu
  1. รางวัลชนะเลิศ                 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล   จำนวน 1 ใบ
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 1. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 9 ปี
  1. รางวัลชนะเลิศ                 โล่รางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 2. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 12 ปี
  1. รางวัลชนะเลิศ                 โล่รางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4
 3. ประเภท Friendship อายุไม่เกิน 18 ปี
  1. รางวัลชนะเลิศ                 โล่รางวัล
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่รางวัล
  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่รางวัล
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4

แข่งขันได้อันดับที่ 1 จะได้รับคูปองฟรี  1 ใบ

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 2, 3 จะได้รับคูปองส่วนลด 50 %  1 ใบ

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขัน

  

GO Schedule

Harbor GO Eastern Championship 2020

Saturday, 28 November  2020

Harbor Pattaya

 ลงทะเบียนนักกีฬา 8.00 – 8.30 น.

 Fight Five Team (4floor)

 แข่งขันรอบที่ 1 10 .00 – 12.00 น.

 Break               12.00 – 13.00 น.

 แข่งขันรอบที่ 2 13.00 – 15.00 น.

 แข่งขันรอบที่ 3 15.20  17.20 น.

 

  DAN (4 floor)

 แข่งขันรอบที่ 1       8.3 10.30 น.

 แข่งขันรอบที่ 2     10.4 12.40 น.

 Break                    12.4– 13.40 น.

 แข่งขันรอบที่ 3     13.40  15.40 น.

 แข่งขันรอบที่ 4     15.5 17.50 น.

 มอบรางวัล             18.00 น.

 

 GO Schedule

Harbor GO Eastern Championship 2020

 High kyu, Middle kyu (3 floor)

 ลงทะเบียนนักกีฬา 8.00 – 8.30 น.

แข่งขันรอบที่ 1         9.00 – 10 .20 น.

แข่งขันรอบที่ 2        10 .30 – 11.50 น.

 Break                      12.00 – 13.00 น. 

แข่งขันรอบที่ 3         13.00 – 14.20 น. 

แข่งขันรอบที่ 4         14.3– 15.50 น.

แข่งขันรอบที่ 5         16.00 – 17.20 น.

มอบรางวัล                 18.00 น.

 

Low kyu,Pre-Low kyu (3 floor) 

แข่งขันรอบที่ 1          9.00 – 10.00 น.

แข่งขันรอบที่ 2         10.10 – 11.10 น.

แข่งขันรอบที่ 3         11.20 – 12.20 น.

Break                       12.00 – 13.30 น.

แข่งขันรอบที่ 4         13.30 – 14.30 น.

แข่งขันรอบที่ 5         14.4– 15.40 น.

แข่งขันรอบที่ 6         15.5– 16.50 น.

มอบรางวัล                 17.30 น.

 

GO Schedule

Harbor GO Eastern Championship 20 20

Saturday, 28November  20 20

@Harbor Pattaya

 Friendship (1 floor) 

ลงทะเบียนนักกีฬา  9.00 – 9.30 

แข่งขันรอบที่ 1      10 .00 – 10 .40 

แข่งขันรอบที่ 2      10 .40 – 11.20 

แข่งขันรอบที่ 3      11.2– 12.00 

Break                    12.00 – 13.00 

แข่งขันรอบที่ 4      13.00 – 13.40 

แข่งขันรอบที่ 5      13.40 – 14.20 

มอบรางวัล             15.00

[seed_social]

แสดงความคิดเห็น

 • Add a comment

  CHANGE LANGUAGE

  เลือกแสดงตามหมวดหมู่

  โหลดหน้าใหม่
  คัดลอกลิงก์

  แชร์หน้านี้